Restoran Senaryosu

Restoran Senaryosu
King Doe
King Doe

Created: 02/07/2021 3:40 PM - Updated: 02/07/2021 3:40 PM

Bildi?iniz üzere, en ünlü ve büyük restoranlar da dijitalle?me yolunda önemli ad?mlar att?. Bunun üzerine, bir çok restoran sahibi dijitalle?me yolunda ilk ad?m?n? att?.

Peki, Restoranlar?n?zda hangi senaryolar ile kullan?m sa?layabilirsiniz?

1. QR Menü
2. Tablet Menü
2.1 Sabitlenmi? menü

1. QR Menü
QR menü sistemi, en masrafs?z dijitalle?me sistemidir. Bunun için ?nternet üzerinden tanesi 10 TL gibi bir fiyata sat?n alaca??n?z QR Menü tutucusu, Tanesi 0,05 TL'ye tekamül eden QR Kod bask?s? ve yine tanesi 0,05 TL'ye tekamül eden masa numaras? yeterli olacakt?r.

Sat?n ald???n?z QR Menü tutucunun içine masa numaras? yap??t?r?n, ayr?ca Dampara Panel'den ald???n?z QR Kodu içine yap??t?r?n. Bu i?lemi her masa için uygulay?n. Mü?terileriniz masan?za oturdu?unda, QR Menüyü okutabileceklerini söyleyebilir veya masaya "QR Kodu okutarak menüye eri?ebilirsiniz." ?eklinde not dü?ebilirsiniz.

Mü?teriniz QR Kodu ak?ll? cep telefonunun kameras?n? aç?p okutur, otomatik olarak sizin Dampara restoran?n?z aç?l?r ve menünüz görünür. Mü?teriniz istedi?i ürünleri buradan görebilir. E?er Dampara Premium kullan?c?s?ysan?z mü?teriniz masa numaras?n? yaz?p istedi?i ürünleri ayn? menüden tek t?kla masas?na sipari? edebilir. 

Mü?terinin verdi?i sipari? an?nda bildirim olarak Dampara panelinize ve e-postan?za dü?er, mutfak ekibi ilgili ürünleri haz?rlar ve garson'a masaya götürmesi için bilgi verir. Ayr?ca, mü?teriniz sipari?ini verirken "Kredi Kart?/Banka Kart?" ile online ödeme de yapabilir, veya Kasada ödemeyi tercih edebilir.

2. Tablet Menü

??letmeniz için sat?n ald???n?z bir adet tabletten, sadece bir kez Dampara restoran?n?za girin. Restoran sayfan?z, her zaman Tablette aç?k olsun. Mü?teriniz restoran?n?za geldi?inde, ister giri?te; ister masaya oturdu?unda menü olarak kendisine tableti verin. Mü?teriniz istedi?i ürünleri resimleriyle görsün ve online sipari?ini versin, sipari?i masas?na gitsin.

2.1 Sabitlenmi? Tablet Menü

??letmeniz için daha kapsaml? ve profesyonel bir çözüm isterseniz; i?letmenizdeki her masaya bir adet Tablet sabitleyebilirsiniz. Sabitlenmi? bu tableti mü?terileriniz menü olarak kullanabilir, bu ?ekilde hem mü?terileriniz daha rahat sipari? verebilir, hem de tablet her zaman mü?terinin yan?nda olaca?? için yemek yerken bile sipari? verebilir, geliriniz artar.


Was this article helpful?

0 Out of 0 Marked As Helpfull

Have more questions? Please Contact Us